സിജോപാപ്പനും പ്രിൻസിആന്റിക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് | വെക്കേഷൻ DAY 06

സിജോപാപ്പനും പ്രിൻസിആന്റിക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് | വെക്കേഷൻ DAY 06


#ddvlogsuncut​ #foodandtravel​ #lifestylevlog​

യൂട്യൂബ് കിച്ചൺ CHANNEL : https://www.youtube.com/c/youtubekitchen
Used Items :
Cameras : Sony a7iii & Panasonic Lumix G5
Lens : Sony 50mm, Sigma 35 mm 1.8, Tamron 8 – 16, Lumix 14-42
Editing : Adobe Premiere Pro CC & FCP
Mic : BOYA mm1
Music Credits : Youtube Music Library

source
#സജപപപന #പരൻസആനറകക #സർപരസ #കടകകൻ #കചചയലകക #വകകഷൻ #DAY

Makeup_desk:

View Comments (43)