മേക്കപ്പ് ഇടാതെ സുന്ദരി ആവണോ | How To Look Beautiful Without Makeup | Healthy Kerala

മേക്കപ്പ് ഇടാതെ സുന്ദരി ആവണോ | How To Look Beautiful Without Makeup | Healthy Kerala


മേക്കപ്പ് ഇടാതെ സുന്ദരി ആവണോ | How To Look Beautiful Without Makeup | Healthy Kerala

Healthy Kerala YouTube channel is your one step towards all the latest health news & updates from Mollywood. This popular YouTube Channel, shares all sorts of information about Health, latest Health tips, latest health care news, new health updates Malayalam and much more. Main health tips include weight loss tips, Fitness & Health Tips, diet plans, Good Health tips, Beauty & Makeup Tips, Tips for beautiful and fair skin for both men and women. @healthykerala#

All individuals need Health and Wellness in their day to day life. Our channel brings all positives and valuable tips for maintaining a proper health and well-being to be adopted in life and to pass on to the next generation. Include fruits and vegetables in your daily diet and this nutritious diet has the power to fight than any other medicines. @healthykerala#

Our Healthy Kerala channel provide tips for Women Wellness which includes new beauty, style, fitness & wellness videos and tips dedicated to provide clear, congruent health science and to provide you best advice, tips, tricks and home remedies that can be easily watched on your lap & phone. @healthykerala#

Our channel is mainly concentrated on health and wellness, health Malayalam, Malayalam health magazine tips, Malayalam beauty tips, health tips for men and women, Malayalam beauty care and makeup tips, Ayurveda tips, pregnancy health tips and much more.
We provide all Malayalam health tips and health information to overcome diseases such as cancer, heart diseases, surgery back pain, skin problems, dandruff and also skin whitening tips, dental cleaning tips, pimple removal tips, diet care tips and so on.
Our health defines our functional and metabolic efficiency and it is important to maintain a healthy body and healthy well-being by making use our channel Healthy Kerala which has all sorts of health news, health tips and health updates exclusively in the regional language of Kerala-Malayalam. @healthykerala#

We provide many things to maintain a healthy body and healthy well-being which includes health tips for men, health tips for women, beauty tips, beauty benefits, health and wellness, new ayurvedic health tips, pregnancy health tips, weight loss tips, home remedies, hair care tips, natural tips and much more. Healthy Kerala channel give Malayalam educational health tips for those who suffer from some type of unwanted skin darkening caused by chafing, sun exposure, freckles, scars, acne, skin irritations, pigmentation, skin allergies, rashes, contact spots, genetics, etc.
Stay tuned for the latest updates from health care filed including diseases, symptoms, remedies, precautions and Malayalam health tips. Our Healthy Kerala channel provides you Malayalam educational tips for health, health and wellness tips and beauty care tips for both men and women. @healthykerala#

Keep yourself updated with our health tips to be both mentally and physically strong and Healthy Kerala provide you with several health videos and healthy tips that you may not be aware of. We include health tips for both men and women, tips for staying healthy, tips for healthy body and mind, tips for health and wellness, beauty care tips, home remedies for disease relief, tips for happy life, tips for healthy body and healthy mind and overall for healthy well-being. Healthy Kerala channel aims at providing healthy advices that are required in every day life and our team provides expert advice in beauty, style, fitness and tips, tricks and home remedies for health to make all aware about the health educational tips.
Subscribe our channel Healthy Kerala for new Health Tips Every day and enjoy the latest health tips and stay updated with these health tips to maintain a healthy lifestyle. These health tips can be used for educational purposes with a mix of health tips from experts and medical examiners. @healthykerala#

Subscribe Us:
http://www.youtube.com/channel/UCTzDmUURY5dumn-4Nnrnm-Q?sub_confirmation=1

Google Plus:
https://plus.google.com/u/0/ 110938640497935103301/posts

source
#മകകപപ #ഇടത #സനദര #ആവണ #Beautiful #Makeup #Healthy #Kerala

Makeup_desk:

View Comments (24)

  • മുഖ കുരു മാറാൻ നാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ

  • ഇതൊക്ക ഫേക്ക് ആണ് ഇത് വിശ്വസിച്ചു എല്ലാം പരീക്ഷിച്ചാൽ ഉള്ള മുഖം കേട് വരും

  • പിന്നെ... മോളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നീ നിന്റെ മുഗം കാണിച്ചുടെ വല്ല സായിപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് യെന്തിന് 🙄🙄🙄🙄🙄😜😬😬😬

  • നാരങ്ങ മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ കുരുക്കൾ കൂടും